دنیای علوم تجربی
 


 فصل 1 و 2 :

1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف ) علوم تجربی :

ب ) جرم : 

2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید.                                                                              

الف ) یکای اصلی کمیت طول .................................... نام دارد .

ب ) میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ..................................... نیوتون بر کیلوگرم است .

پ  ) دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت .......................................... وابسته است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله از مراحل روش علمی است .

ب ) وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند .

منبع:http://www.olumtaheri.blogfa.com

 

برای مشاهده ی ادامه ی سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید: 4. یک فناوری را نام ببرید و یک فایده و یک ضرر آن را ذکر کنید .  

                                  

5 . با توجه به شکل و اعداد داده شده حجم شکل مقابل را محاسبه کنید.                                                                                    

7. چگالی سرب 11 گرم بر سانتی متر مکعب است . 3/3 کیلوگرم از این فلز چه حجمی دارد

 

8 . سوالات تستی                                                                                                                      A  ) مهم ترین نکته در علم چیست ؟

الف ) سوال کردن       ب ) یافتن پاسخ        ج ) استفاده از روش علمی      د ) گزینه های الف و ب

B ) حجم یک مشت شن را چگونه اندازه می گیرند ؟

الف با بشر              ب ) با ترازو           ج ) با استوانه مدرج               د ) با خط کش

C) چگالی آلومینیوم 2/7 ، چوب کاج 0/44 ،  یخ 0/9 و نوعی پلاستیک 2 گرم بر سانتی متر مکعب است . در کدام یک از گزینه ماده اول در آب شناور باقی می ماند و ماده دوم در آب فرو می رود ؟

الف ) آلومینیوم ـ پلاستیک     ب ) چوب کاج ـ پلاستیک   

ج ) آلومینیوم ـ چوب کاج            د ) یخ ـ چوب کاج

D ) واحد اصلی کمیت زمان چه نام دارد ؟

الف ) ثانیه                ب ) دقیقه                ج ) ساعت                    د ) سال

  

سوالات قسمت شیمی        فصل 3 و 4 کتاب درسی


1.  اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

الف ) مولکول :

ب ) استحکام :

ج ) آلیاژ :

 2. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.                               

الف ) در هسته اتم ها پروتون ها و  ...................................... قرار دارند .

ب ) مولکول اکسیژن از پیوند بین  ...................................... اتم اکسیژن تشکیل شده است .

ج ) منظور از ویژگی ...................................... مقاومت یک ماده در برابر شکستن و ترک خوردن است .

د ) فلز ...................................... به عنوان یک فلز سبک شهرت دارد .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .                                  

الف ) دلیل استفاده گسترده از آهن در صنایع، فراوانی و ارزان بودن آن است .

ب ) میزان انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است .

4. با توجه به ساختار اتمی مواد زیر ، نوع هر یک از آن ها را مشخص کنید . ( عنصر فلزی ـ عنصر نافلزی ـ ترکیب ) 

                             

 

  5. عبارات ستون A را به گزینه مناسب  در ستون B وصل کنید . ( در ستون B یک لغت  اضافه است . )

                                                                                                                                     

 6 . تصویر زیر چه تغییر حالتی را نشان می دهد؟

                                  

    مثالی از این تغییر حالت بنویسید .  

                                                                                          

                                      

  7. با توجه به شکل زیر بگویید چرا  مواد جامد چکش خوار هستند؟                                                                                   

 

  

9. برای ساخت هر یک از وسایل زیر از چه ماده ای استفاده می شود ؟ دو دلیل برای استفاده از آن ماده را ذکر کنید

    الف ) ظروف آشپزخانه         ماده سازنده  :  ..............................    

دلایل : 1ـ ...........................................................

         2ـ ...........................................................

      ب ) توپ فوتبال             ماده سازنده :  ...................................    

 دلایل : 1ـ ...........................................................

         2ـ ...........................................................

 

10. جدول زیر را تکمیل کنید. 

 

 (سوال مربوط به آلیاژ برنج حذف شده است)

 11. سوالات تستی 

A) کدامیک از مواد زیر از نظر ساختار اتمی با بقیه متفاوت است ؟

الف ) شکر              ب ) نشاسته             ج ) مس               د ) کربنات کلسیم

B) به تبدیل حالت ماده از جامد به گاز چه گفته می شود ؟

الف ) میعان            ب ) چگالش             ج ) تبخیر               د ) تصعید     

C) کدام گزینه تعداد ذرات سازنده اتم اکسیژن را به درستی بیان می کند ؟

الف)6 پروتون،6 الکترون و6 نوترون    ب) 8 پروتون، 8 الکترون و 8نوترون             

ج) 22 پروتون،22 الکترون و26 نوترون    د)1 پروتون، 1 الکترون و0 نوترون           

D) مقاومت کدامیک از مواد زیر در برابر زنگ زدن بیشتر است ؟

الف ) آلومینیوم           ب) آهن                     ج ) مس                د ) طلا

E ) برای ساخت کلید پریز و سیم برق به ترتیب باید از چه موادی استفاده شود ؟

الف ) پلاستیک ـ پلاستیک                  ب) پلاستیک ـ فلز               

 ج ) فلز ـ پلاستیک                              د)  فلز ـ فلز


سوالات قسمت زمین شناسی       فصل 5 ، 6 و 7 کتاب درسی


1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید

الف ) بازیافت :

ب ) آبتاز:

ج ) آب سخت:

 2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید .                 

الف ) ........................................  مخلوطی از سیمان ، ماسه و آب است .

ب ) هر چه شیب زمین بیشتر باشد ، میزان آب های جاری آن منطقه ....................................... خواهد شد

ج  ) عامل اصلی به وجود آورنده موج ها ..................................... است .                            د ) ........................................ بعد از یخچال ها ، بزرگترین ذخیره گاه آب شیرین است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) به بالا آمدن آب دریا و حرکتشان به سمت ساحل جزر گفته می شود .

ب ) قنات ها معمولاً در جاهایی حفر می شوند که میزان باران سالیانه کم باشد .

 

4. واکنش های لازم برای تهیه آهن از سنگ معدن را بنویسید.                                                                                                           

  

5. الف ) ماده اولیه ظروف سفالی  چیست؟                                                                                                               

   ب ) مراحل تهیه این ظروف را بنویسید .

  

6 . رودها در چه صورتی در مسیر مستقیم و در چه صورت در مسیر های مارپیچ جاری می شوند؟                                                       

  

7. جدول زیر را تکمیل کنید.                                                                                                                      

 

  

8 . برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید                                                                                                               

الف ) در یاچه ی مصنوعی برای ایجاد گردشگری : ............................. 

 ب) دریاچه ای مصنوعی که برای تولید برق از آن استفاده می شود : ..................................

 
  9. احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است ؟ یک دلیل برای پاسخ خود بیاورید                                                                 

 

   

11. در تصویر مقابل سطح ایستابی و منطقه اشباع را مشخص کنید                                                                                     

 

  

12. سفره های آب زیرزمینی تحت فشار چگونه و در چه مناطقی تشکیل می شوند ؟                                                                      

 

13 . سوالات  تستی:

A  ) بعد از خارج کردن سنگ معدن چه مرحله ای باید انجام شود ؟

الف ) ذوب کردن     ب ) مخلوط کردن با کُک    ج ) جداسازی سنگ معدن خالص      د ) خرد کردن سنگ ها

B ) اگر هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی سرد باشد ( زیر صفر درجه سانتیگراد ) بارش به چه صورتی خواهد بود ؟

الف ) برف                    ب ) باران                 ج ) مه                     د ) تگرگ

C) چند درصد از آب های روی کره زمین برای آشامیدن مناسب نیستند ؟

الف ) 75%                  ب ) 3%                       ج ) 97%                    د ) 50%

D ) در مناطقی که آب های زیرزمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند چه پدیده ای رخ داده است ؟

الف ) چاه                    ب ) کاریز                 ج ) چشمه                        د ) رود

   

سوالات قسمت فیزیک         فصل 8 ، 9 و 10 کتاب درسی

 

1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید

الف ) انرژی پتانسیل :

ب ) انرژی تجدید پذیر :

پ ) تعادل گرمایی :

 

2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید                                                         الف ) مهم ترین ویژگی .............................. ، قابلیت تبدیل آسان ان از یک شکل به شکل دیگر است .

ب ) انرژی ذخیره شده در انواع مواد غذایی و سوخت ها از نوع پتانسیل ....................................... می باشد .

پ  ) منبع اصلی اکثر انرژی هایی که از آن ها استفاده می کنیم ، .................................. است

ت ) به پسماند محصولات کشاورزی ...................................... می گویند .

ث ) در ................................. ، به علت ایجاد جریان همرفتی نسیم از سمت ساحل به سمت دریا می وزد .

3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                           

الف ) انرژی جنبشی موتور سیکلتی با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت با انرژی جنبشی اتومبیلی با همین سرعت برابر است.

ب ) برای انتقال گرما به روش تابش ،نیازی به وجود هوا و ماده نیست .

 

4. در شکل مقابل کودکی در حال پرتاب کردن یک توپ به سمت بالا است                                        

                                     

الف ) در کدام نقطه توپ بیشترین انرژی پتانسیل گرانشی را دارد؟ چرا؟

 

ب ) در کدام نقطه انرژی پتانسل گرانشی توپ صفر است ؟

پ ) در کدام نقطه توپ بیشترین انرژی جنبشی را دارد ؟

  

5 . شخصی در حال هُل دادن خودرو است . در صورتی که او با 15 متر جابه جایی خودرو 3000 ژول کار انجام  دهد ، وزن خودرو را محاسبه کنید . ( با ذکر فرمول و یکا

 

7. در هر یک از وسایل زیر چه تبدیل انرژی ای صورت گرفته است؟                                                                                       

الف ) کرم شب تاب                                               ب) بلندگو

 

8 . شکل مقابل را تفسیر کنید                                                                                                                                

 9. چگونه می توان از انرژی زمین گرمایی بهره برداری نمود  ؟ ( به طور خلاصه توضیح دهید)                                                        


10. باد چگونه ایجاد می شود؟                                                                                                                                    

 11.یک مزیت و یک عیب استفاده از گاز طبیعی را به عنوان منبع انرژی بنویسید .                                                                       

                                                                                            

  12. با طراحی آزمایشی رسانایی گرمایی جامدات فلزی را با جامدات غیر فلزی مقایسه کنید .                                                         

  13. گرما از طریق همرفت چکونه منتقل می شود؟                                                                                                              

  

14. رنگ اجسام چه تاثیری بر میزان تابش گرما توسط آن جسم دارد ؟                                                                                    

 

15. دو مورد از کارهایی که با آن ها می توان اتلاف انرژی را کاهش دارد بنویسید .                                                                    

 

16. در دماسنج های آزمایشگاهی معمولاً از چه مایعاتی استفاده می شود  ؟

  

17. سوالات تستی 

   یک گرم  از کدام ماده انرژی بیشتری دارد ؟

الف ) مرغ                  ب ) سیب                   ج ) شکر                     د ) روغن

B ) در کدام حالت کار روی جسم انجام نشده است ؟

الف) ساسان کیفش را به سمت زمین رها می کند     ب ) علی جعبه ای را با استفاده از نردبان بالا می برد                         

ج ) رضا کیسه ای را از روی زمین بلند می کند      د ) وزنه برداری وزنه را بالای سرش نگه داشته است

C) کدامیک از منابع انرژی زیر با بقیه متفاوت است ؟

الف ) سوخت هسته ای          ب ) انرژی خورشیدی          ج ) نفت       د ) ذغال سنگ

D ) در پدیده های زیر به ترتیب گرما با چه روشی منتقل شده است  ؟

  چسبیدن به بخاری ـ گرم شدن در اثر ایستادن مقابل خورشید ـ ایجاد نسیم در روز

الف ) تابشی ـ همرفت ـ همرفت    ب) رسانایی ـ تابشی ـ همرفت   

 ج ) تابشی ـ همرفت ـ همرفت      د ) همرفت ـ تابشی ـ همرفت

 سوالات قسمت زیست شناسی    

فصل 11 ، 12 ، 13 ، 14  و 15 کتاب درسی 

 

1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید .                                                                                                                                

الف ) سلول :

ب ) آمینواسیدهای ضروری :

پ ) جذب :

ت ) نبض :

ث ) نفرون

 2. جاهای خالی را با اصطلاحات داخل کادر پرکنید .   

  بطن راست ـ گار اکسیژن ـ روده بزرگ ـ A ـ سیتوپلاسم ـ غشا ـ   گاز کربن دی اکسید ـ دهلیز راست ـ D ـ روده  باریک

الف ................................... در سلول ، ضمن محافظت از سلول ، ورود و خروج مواد را نیز کنترل می کند .

ب ) ویتامین ...................................... ، در سلامت چشم و بینایی به ویژه در نور کم موثر است .

پ  ) بیشترین مقدار جذب غذاها در دستگاه گوارش در ......................................... صورت می گیرد .

ت ) بزرگ سیاه رگ زیرین و زبرین خون حاوی مواد زاید و Co2 را از اندام های مختلف بدن وارد ......................................... می کنند .

ث ) ................................ محصول همیشگی عمل تنفس است .

 

3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) قند مرکب سلولز ، قندی بدون انرژی و غیر مفید برای بدن است .

ب ) در زمان رسیدن غذا به حلق ، راه بینی به وسیله ی زبان کوچک و راه نای به وسیله ی اپیگلوت بسته می شود .

پ ) نگه داشتن ادرار در مثانه باعث سنگ کلیه می شود .

ت) افزایش نمک ( سدیم) در غذا باعث افزایش فشار خون می شود.

 

4. با توجه به توضیحات ارائه شده در ستون A ، هر کدام از این توضیحات را به اندامک مورد نظر در ستون B وصل کنید . ( در ستون B   یک کلمه اضافی است )           

                         ستون A                                       ستون B                                       

            محل ذخیره آب ، مواد غذایی و دفعی در سلول                  شبکه آندو پلاسمی

                           ایجاد ارتباط و حمل مواد در سلول                   واکوئل

      بسته بندی و ترشح مواد در سلول       میتوکندری                               

 محل ساخته شدن پروتئین در سلول                                                                                     جسم گلژی

                                                                                       ریبوزوم

 5. کدامیک از تصاویر زیر یک جاندار تک سلولی  را نشان می دهد ؟ چرا؟                                                                                  

 

  

6 . چرا پزشکان توصیه می کنند که از چربی های جامد کمتر استفاده شود؟                                                                               

 7. جدول مقابل را تکمیل کنید :

                                                      

                                                                                      

8. در تصویر مقابل محل مری و معده را مشخص کنید و مختصراً در مورد وظیفه شان در دستگاه گوارشی توضیح دهید.

 

وظیفه مری :

 

وظیفه معده :

 

9. آنزیم ها چه نقشی در گوارش غذا ها دارند؟                                                                                                               

 10. چرا به افرادی که چربی خون بالایی دارند ، توصیه می شود که مصرف قند و شیرینی را کم کنند؟                                              


12. با توجه به توضیحات داده شده ، نام قسمت مورد نظر در قلب را بنویسید .                                                                           

الف ) دریچه ی بین دهلیز چپ و بطن چپ : ...................................          

ب ) رگ ورودی به قلب از شش ها : ........................................

پ ) رگ خروجی از قلب به سمت اندام های بدن : ..................................   

ت ) حفره ورودی سمت چپ قلب : ....................................

12. چرا دیواره بطن چپ ضخامت بیشتری از دیواره بطن راست دارد ؟           

 

13. شکل مقابل را تفسیر کنید . ( در مورد آن توضیح دهید.

  

14. چه انتقالاتی در کیسه های هوایی صورت می گیرد ؟

 

15. وظیفه کلیه در دستگاه دفع ادرار چیست ؟

 

16.   سوالات تستی                                                                                                                                                 

A  ) کدامیک از موارد زیر از تفاوت های بین سلول گیاهی و جانوری نیست ؟

الف ) دیواره سلولی           ب ) کلروپلاست                      ج ) شکل             د ) جسم گلژی مرکزی

B ) برای رشد استخوان ها کدام دو ماده معدنی باید مصرف شود ؟

الف) کلسیم و فسفر                  ب ) گوگرد و فلوئور           ج ) روی و ید          د ) آهن و منیزیم

C) صفرا در کجا ساخته و در کجا ذخیره می گردد ؟ ( به ترتیب )

الف کبد ـ کبد                        ب ) کبد ـ صفرا             ج ) صفرا ـ کبد             د ) صفرا ـ صفرا

D ) کدام دسته از سلولهای خونی به ترتیب " انتقال گازهای تنفسی ـ انعقاد خون ـ دفاع از بدن " را بر عهده دارند  ؟

الف ) گلبول قرمز ـ پلاکت ـ گلبول سفید                    ب) گلبول قرمز ـ گلبول سفید ـ پلاکت   

ج ) گلبول سفید ـ پلاسما ـ گلبول قرمز                         د ) گلبول قرمز ـ پلاسما ـ گلبول سفید

E) کدام یک از قسمت های زیر مربوط به دستگاه تنفسی نمی باشد ؟

الف ) بینی                 ب ) نای                                ج ) مری                          د ) شش

 منبع:http://www.olumtaheri.blogfa.com 

[ جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ ] [ ٩:٠٤ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بسمه تعالی سلام. به وبلاگ دنیای علوم تجربی خوش آمدید.اینجانب دبیر علوم تجربی هستم و امیدوارم بتوانم با بررسی مباحث مختلف درس علوم تجربی، خدمتی هرچند ناچیز ارائه دهم. ان شاءا.. ( با تشکر از توجه شما_ م.وفایی)
امکانات وب

داستان روزانه