آیا می دانید؟(1)

آیا می دانید: زنبور های کارگر برای یافتن گرده و شهد تا 14

کیلومترپرواز می کنند و سرعت پروازشان  24 کیلومتر در ساعت است.

 

آیا می دانید: خون خرچنگ دریایی بی رنگ است و زمانی که با

اکسیژن ترکیب می شود به رنگ آبی مبدل می شود.

 

آیا می دانید: خرطوم یک فیل می تواند تا حدود دو متر رشد کند و

وزن خرطومش به 140 کیلوگرم می رسد.

 

آیا می دانید: شاخ محکم کرگدن از ماده ای بسیار نرم ساخته

شده است.این شاخ از موی بسیار فشرده شده ساخته شده است.

 

 آیا می دانید: کوسه ی سفید بزرگ  می تواند قطره ای خون را در

 100 لیترآب شناسایی کند و قادر است خون را از فاصله ی 5 کیلومتری تشخیص دهد.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید