نمونه سوالات بخش فیزیک-کتاب دوم

1- کدام یک از موارد زیر نشان می دهد که نور به خط راست سیر می کند؟

 الف) خسوف            ب) کسوف            ج) تشکیل سایه            د) همه موارد

2- در هنگام خورشید گرفتگی ........................قرار میگیرد.

الف) زمین بین ماه و خورشید    ب) ماه بین زمین و خورشید    ج) خورشید بین ماه و زمین

3- با کدام یک از ابزار نوری زیر می توان تلسکوپ ساخت؟

 الف) عدسی کوژ        ب) عدسی کاو           ج) آینه ی کوژ              د) آینه ی کاو

4- کدام آینه هم تصویر مجازی دارد و هم تصویر حقیقی؟

الف) تخت              ب) کوژ                    ج)کاو           د)موارد الف و ب

5- چرا در ماهیگیری با نیزه نباید نیزه را به جایی که ماهی دیده می شود هدف گیری کرد؟ به علت...................

الف)شکست نور         ب) تجزیه ی نور           ج)طیف نور       د) پاشیده شدن نور

( دانش آموز خوبم از طریق بخش نظرات به سوالات پاسخ دهید و در پایان حتما نام خود را ذکر کنید.برای پاسخ های درست ،امتیاز در نظر گرفته می شود.)

/ 20 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مائده خلیل اله نزاد کلاس:دوم6

1)د 2)ب 3)الف 4)ج 5)الف

نگین شاهین فرد

[چشمک]1-د 2-ب 3-الف 4-ج 5-الف

نازنین سعیدی دوم 7

1=د 2=ب 3=الف 4=ج 5=الف

سوگند دهقانی2.4

1-ب 2-ب 3-ب 4-ج 5-الف

یاسمن کوکلانی2/6

پاسخ سوالات بخش فیزیک 1) د 2) ب 3) الف 4) ج 5) الف[خواب]

مائده شریعتی 6/2

1 د 2ب 3الف 4 ج 5الف

فرنوش شیری 2/3 بتول عسگری

1.د 2.ب 3.الف 4.ب 5.الف نمره............[وحشتناک]

فرنوش شیری 2/3 بتول عسگری

1.د 2. ب 3.الف 4.ب 5. الف [نگران][ابله]

محدثه ثابت 2یک مدریه راهنمایی بتول عسگری

1د= 2ب=3الف=4ب=5الف مدرسه راهنمایی بتول عسگری[لبخند]