بارم بندی کتاب علوم هفتم

فصل

موضوع

بارم- خرداد ماه

 

1

تجربه و تفکر

0/25

2

اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

0/5

3

اتم ها الفبای مواد

0/75

4

مواد پیرامون ما

0/5

5

از معدن تا خانه

0/5

6

سفر آب روی زمین

0/5

7

سفر آب درون زمین

0/5

8

انرژی و تبدیل های آن

1/75

9

منابع انرژی

1/5

10

گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

1/75

11

سلول و سازمان بندی آن

1/5

12

سفره سلامت

1/5

13

سفر غذا

1

14

گردش مواد

1/5

15

تبادل با محیط

1

/ 0 نظر / 22 بازدید