آینه های کروی(بخش فیزیک_ دوم راهنمایی)

سطح بیرونی و درونی یک قاشق صیقلی دو تصویر متفاوت از یک جسم

می تواند تشکیل دهد، یکی تصویر کوچک و وارونه در بیرون و دیگری بزرگ

و مستقیم در درون. سعی کنید این دو تصویر را ببینید.

آینه مقعر(کاو)

یک آینه ی مقعر مانند سطح درونی قاشق،دو نوع تصویر تشکیل می دهد.آینه را

به فاصله ی یک دست از صورت خود بگیرید،در این حالت تصویری کوچکتر و وارونه

و معکوس(جای چپ و راست نیز عوض شده)از چهره ی خود می بینید.

آینه را به صورت خود نزدیک کنید در این حالت تصویری بزرگتر و مستقیم خواهید دید.

آینه های مقعر می توانند پرتوهای نور را بازتابش کنند و در یک نقطه به نام کانون

متمرکز کنند.

آینه محدب(کوژ)

سطح بیرونی یک قاشق صیقلی تصویری از اجسام تشکیل می دهدکه کوچکتر

و مستقیم است و برای اجسام نزدیک و دور از این بابت تفاوتی ندارد. همین

کوچکی تصویر باعث شده است که منظره ی وسیعی را در آینه ببینیم و میدان دید

آن هابزرگ می باشد.و بنابراین این نوع آینه ها کاربرد زیادی دارند. مثلا در سر پیچ

جاده ها،فروشگاه ها ودر اتومبیل ها از آینه ی محدب استفاده می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید