انتقال گرما

انرژی گرمایی به سه روش منتقل می شود.رسانش گرما را از هرنوع

ماده ای انتقال می دهد. ولی بعضی مواد رسانای بهتری برای گرما

هستند.همرفت ،گرما را از مایعات و گازهاانتقال می دهد.و تابش بدون

وجود ماده هم ،گرما را منتقل می کند.

فلزات ،بهترین رسانای گرما :

در فلزات ،بعضی از الکترون ها آزادانه در شبکه ی ساختاری حرکت

می کنند.این الکترون ها گرما را به راحتی در فلز منتقل می کنند.

                          

 

مواد عایق (نارسانا):

به موادی که رساتای خوبی برای گرما نیستند و گرما را به کندی از خود

عبور می دهند،عایق گفته می شود.هوا یک گاز است ،پس رسانای

ضعیفی برای گرماست.چوب حاوی مقدار زیادی هواست و عایق خوبی

است.پشم حیوانات هم عایق خوبی است.زیرا در بین آنها هوا وجود

دارد و گرما را در خود حفظ می کند. 

/ 0 نظر / 27 بازدید